Nitroglicerinas su slėgiu - Aritmija November

Nitroglicerino hipertenzija, Skubančiųjų liga

Ap­link vis gir­di­me: in­sul­tas, in­fark­tas, krau­jos­pū­dis. Kaip iš­veng­ti šių su­si­rgi­mų, ko­kią nitroglicerino hipertenzija pa­gal­bą ga­li­ma su­teik­ti žmo­gui, kal­ba­mės su Bir­žų li­go­ni­nės vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo pa­va­duo­to­ja slau­gai Aud­ro­ne Gai­ga­lie­ne. Pa­di­dė­ju­siu krau­jo spau­di­mu skun­džia­si daž­nas. Gal šie skun­dai nė­ra vi­sai pa­grįs­ti?

kenksmingesnė hipertenzija ar hipotenzija

Nau­jau­sių ty­ri­mų duo­me­ni­mis, ar­te­ri­nė hi­per­ten­zi­ja diag­no­zuo­ja­ma be­veik kas tre­čiam suau­gu­siam Lie­tu­vos gy­ven­to­jui. Kiek­vie­no žmo­gaus krau­jos­pū­dis ga­li kis­ti na­tū­ra­liai. To­kių svy­ra­vi­mų pa­si­tai­ko ga­na daž­nai.

leo bokeria apie hipertenziją

Pa­vyz­džiui, krau­jo spau­di­mas ga­li lai­ki­nai pa­di­dė­ti sun­kiai fi­ziš­kai dir­bant ar­ba spor­tuo­jant, su­si­ner­vi­nus ar iš­si­gan­dus. Ta­čiau su­si­jau­di­nus ar nuo per kaip susiję hipertenzija ir diabetas fi­zi­nio krū­vio pa­di­dė­jęs krau­jos­pū­dis svei­kiems žmo­nėms grei­tai nor­ma­li­zuo­ja­si.

Pa­di­dė­jęs ar­te­ri­nis krau­jo spau­di­mas dar ne­bū­ti­nai li­ga, bet vi­sa­da dė­me­sio ver­tas fak­tas. Sa­ko­ma, kad ar­te­ri­nė hi­per­ten­zi­ja yra pa­vo­jin­ga li­ga? Ar­te­ri­nė hi­per­ten­zi­ja yra su­dė­tin­ga li­ga, ku­rios at­si­ra­di­mą le­mia daug veiks­nių.

Tu­ri reikš­mės am­žius 35—40 m.

kojų patinimas ir hipertenzija

Kar­dio­lo­gai pa­ste­bi, kad krau­jos­pū­džio pro­ble­mos ypač bū­din­gos ener­gin­giems, veik­liems ir emo­cio­na­liems žmo­nėms. Ne vel­tui hi­per­ten­zi­ja yra va­di­na­ma sku­ban­čių­jų li­ga. Ar­te­ri­nė hi­per­ten­zi­ja pa­žei­džia smul­kią­sias ir stam­bią­sias krau­ja­gys­les, šir­dį, inks­tus, cent­ri­nę ner­vų sis­te­mą.

Dėl krau­ja­gys­lių pa­žei­di­mų siau­rė­ja jų spin­dis, ma­žė­ja tamp­ru­mas, pro­gre­suo­ja ate­rosk­le­ro­zė, su­trin­ka or­ga­nų mi­ty­ba ir at­si­ran­da li­gos komp­li­ka­ci­jų. Kuo skun­džia­si pa­cien­tai?

Nitroglicerinas: nuo to, kas padeda, indikacijos ir kontraindikacijos

Li­ga dau­ge­lį me­tų ga­li ne­su­kel­ti jo­kių simp­to­mų. Ne­si­ma­tuo­da­mas krau­jos­pū­džio, pa­cien­tas ga­li ne­ži­no­ti, jog ar­te­ri­nis krau­jos­pū­dis pa­di­dė­jęs. Pra­de­da reikš­tis pa­ste­bi­mi, įvai­raus po­bū­džio ir skir­tin­go in­ten­sy­vu­mo simp­to­mai: gal­vos svai­gi­mas bei skaus­mas daž­niau­siai ry­tais pa­kau­šio sri­ty­jespau­džian­tis skaus­mas krū­ti­nė­je, pil­ve, py­ki­ni­mas.

Jei sun­kiau fi­ziš­kai pa­dir­bė­jus ima ka­muo­ti du­su­lys bei plak­ti šir­dis, jei ry­tą ke­lian­tis iš lo­vos ne­ti­kė­tai su­svaigs­ta gal­va ar ima mir­gė­ti aky­se — rei­kė­tų su­si­rū­pin­ti svei­ka­ta ir kreip­tis į sa­vo šei­mos gy­dy­to­ją, nes mi­nė­ti simp­to­mai ga­li bū­ti ženk­las, kad ser­ga­te hi­per­ten­zi­ja. Pas­kir­tus vais­tus bū­ti­na kas­dien var­to­ti. Ne­re­gu­lia­rus vais­tų nuo hi­per­ten­zi­jos var­to­ji­mas daž­nai tik pa­sun­ki­na li­gos ei­gą.

hipertenzija dėl tiršto kraujo

Kaip pa­dė­ti sau tu­rint aukš­tą krau­jos­pū­dį? Bū­ti­na per­tvar­ky­ti gy­ve­ni­mo bū­dą — dau­giau ju­dė­ti, svei­kai mai­tin­tis, at­si­sa­ky­ti ža­lin­gų įpro­čių. Sten­ki­tės gi­liai kvė­puo­ti, ne­su­lai­ky­ki­te oro krū­ti­nė­je.

Sportuojant kiek padidėja kraujospūdis. Ar galiu profilaktiškai gerti nitrogliceriną?

Ven­ki­te stai­gių tem­pe­ra­tū­ros po­ky­čių, il­ga­lai­kio stre­so. Su­ma­žin­ki­te iki mi­ni­mu­mo drus­kos var­to­ji­mą, nes drus­ka su­lai­ko or­ga­niz­me van­de­nį, o tai di­di­na krau­jos­pū­dį. Val­gy­ki­te kar­tus per die­ną, sten­ki­tes var­to­ti kuo įvai­res­nį mais­tą, ku­ria­me yra ka­lio džio­vin­ti ab­ri­ko­sai, da­tu­lės, avo­ka­dai, bul­vės, po­mi­do­rai, ra­zi­nos ir t.

Ko­kios daž­niau­sios aukš­to krau­jos­pū­džio pa­sek­mės? Ne­gy­do­ma hi­per­ten­zi­ja ga­li su­kel­ti to­kias li­gas kaip mio­kar­do in­fark­tą, gal­vos sme­ge­nų in­sul­tą, šir­dies ir inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mą, sme­ge­nų veik­los, re­gė­ji­mo su­tri­ki­mus ir kt.

Nitroglicerinas su slėgiu

Daž­nai grei­tą­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą kvie­čia­si nitroglicerino hipertenzija, ku­rie sa­vo nuo­žiū­ra nu­trau­kia šei­mos gy­dy­to­jo pa­skir­tų vais­tų var­to­ji­mą ar­ba var­to­ja ne­re­gu­lia­riai.

No­riu pri­min­ti, kad yra ke­li simp­to­mai, sig­na­li­zuo­jan­tys, kad gre­sia sme­ge­nų in­fark­tas.

mažesnio ramybės širdies ritmo nauda sveikatai

Vie­nas iš jų — stai­ga at­si­ra­dęs vie­nos vei­do pu­sės, ran­kos ar­ba ko­jos nu­tir­pi­mas ar silp­nu­mas. Ant­ras po­žy­mis — stai­ga su­tri­kęs ma­ty­mas vie­na ar­ba abiem aki­mis.

Nitroglicerino hipertenzija — stai­ga su­tri­ku­si kal­ba, kai sun­ku kal­bė­ti ar­ba su­pras­ti, ką ki­ti sa­ko. Ket­vir­ta­sis — stai­ga su­tri­ku­si pu­siaus­vy­ra ar­ba koor­di­na­ci­ja. Žmo­gus ne­ga­li paei­ti, nors iki tol pui­kiai vaikš­čio­jo. Penk­tas po­žy­mis — stai­ga at­si­ra­dęs ne­pa­ke­lia­mas gal­vos skaus­mas, ypač jei­gu tai nu­tin­ka pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me. Be­je, mig­re­na taip pat at­si­ran­da stai­ga, ta­čiau jai iš­si­vys­ty­ti rei­kia bent va­lan­dos.

su hipertenzija kokius vaistus vartoti

Apie in­sul­tą sig­na­li­zuo­jan­tis gal­vos skaus­mas — tar­si bo­ta­go kir­tis į pa­kau­šį — taip stai­giai jis at­si­ran­da. O štai py­ki­ni­mas nė­ra bū­din­gas in­sul­to po­žy­mis, ypač jei­gu jis pa­si­reiš­kia be ki­tų mi­nė­tų po­žy­mių. Jei at­si­ra­do bent vie­nas iš šių po­žy­mių, pir­miau­sia rei­kė­tų skam­bin­ti grei­ta­jai pa­gal­bai.

Skubančiųjų liga

No­riu pri­min­ti grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos nu­me­rius: Teo — 03, Om­ni­tel —Bi­te — ar­ba bend­ro­sios pa­gal­bos — Ma­ty­da­mi stai­ga su­ne­ga­la­vu­sį, są­mo­nę pa­ra­du­sį žmo­gų, kar­tais grie­bia­mės jį gy­dy­ti pa­tys. Ko ne­rei­kė­tų da­ry­ti? Lauk­da­mi grei­to­sios nitroglicerino hipertenzija pa­gal­bos, žmo­gų bū­ti­nai pa­gul­dy­ki­me, bū­ki­me ša­lia, ste­bė­ki­me jo būk­lę. Jo­kiu bū­du ne­duo­ki­me vais­tų, ypač jei žmo­gus ne­pa­žįs­ta­mas ir ne­ži­no­me, ko­kius vais­tus jis nuolat var­to­ja.

Di­džiau­sia da­ro­ma klai­da — nit­rog­li­ce­ri­no ki­ši­mas žmo­gui. Net ma­ža nit­rog­li­ce­ri­no tab­le­tė la­bai stip­riai vei­kia krau­ja­gys­les ir ga­li stai­giai pa­blo­gin­ti žmo­gaus būk­lę, iki kri­ti­nės ri­bos su­ma­žin­ti krau­jos­pū­dį, su­kel­ti ko­lap­są.

O to­kių at­ve­jų me­di­kai ži­no ne­ma­žai.